Huis » Hoeren » Hoeren in scharsterland gem bestuur angela white tieten

Hoeren in scharsterland gem bestuur angela white tieten

Download het verkiezingsprogramma. Verkiezingsprogramma van de Christen Unie voor de Gemeenteraadsverkiezingen De ChristenUnie neemt de overheid serieus als gave van God om de samenleving te dienen en in goede banen te leiden. Deze gave moet op een verantwoordelijke wijze gebruikt worden. Overheid en burgers dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenleving. De Chris-tenUnie wil duidelijk onderscheiden wie voor welke terreinen verantwoordelijkheid draagt.

Sommige terreinen zijn exclusief het terrein van de overheid, andere terreinen zijn primair van de burgers en de verbanden waar zij in georganiseerd zijn. Daartussen liggen veel terreinen waar vormen van samenwerking nodig en mogelijk zijn tussen overheid, burgers, organisaties en ook het bedrijfsle-ven. De overheid is er primair om het kwaad te weren uit de samenleving.

Deze twee doelstellingen zijn slechts haalbaar wanneer de overheid een besef heeft van de normen die ze hierbij moet aan-leggen en zelf ook betrouwbaar is. De ChristenUnie houdt overheid en burgers de goede normen voor die God in de Bijbel geeft. Goed bestuur begint bij heilzame normatieve keuzes. Het gemeentebestuur moet ook hier zijn ver-antwoordelijkheid kennen en nemen.

Over normen en waarden moet publiekelijk, open en eerlijk gesproken kunnen worden. De ChristenUnie zet zich in voor gezagsherstel van de overheid en de aan haar verbonden controlerende en uitvoerende instituties. Publieke taken moeten publiek verant-woord worden. Burgers dragen mede verantwoordelijkheid voor de publieke samenleving, dus niet alleen voor zich-zelf, maar ook voor de buurt, voor de gemeente en in de eigen leefomgeving zoals: bedrijven, op scholen, in organisaties, op sportvelden e.

Zij kennen hun eigen leefomgeving als geen ander. Zij moeten daarin serieus worden genomen. Korte lijnen tussen burgers en de gemeentelijke overheid zijn van groot belang. Burgers moeten weten waar de besluitvorming plaatsvindt, hoe zij daarop invloed kunnen uitoefenen en ook waar de grenzen van inspraak en invloed liggen. Als het gaat om het algemeen belang en een integrale beleidsafweging is het uiteindelijk de overheid die de knopen moet doorhakken.

De overheid heeft immers een eigen terrein en eigen verantwoordelijkheden. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie ba-seert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord.

Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea. De samenleving wordt door een snelle ontwikkeling en verandering steeds complexer. De Christen-Unie streeft daarom naar duidelijke regelgeving, goed onderscheiden verantwoordelijkheden en vol-doende bestuurlijk en financieel instrumentarium.

Zaken als openheid, eerlijkheid, verantwoordelijk-heid nemen en verantwoording afleggen maken de gemeentepolitiek sterker en herkenbaarder voor de burger. De ChristenUnie wil midden in de samenleving staan. Speciale aandacht voor weder-zijdse betrokkenheid tussen bestuur en burgers is voor de gemeente noodzakelijk. De ChristenUnie wil dienstbaar zijn aan de hele gemeente.

Dat wil niet zeggen dat alles wat groepen burgers gerea-liseerd willen zien ook verantwoord is. Een gemeentebestuurder is veel meer dan een vervuller van de wensen van burgers. Dat betekent dat uiteindelijk de algemene maatschappelijke belangen bo-ven individuele belangen gaan die vervolgens hun begrenzing vinden in Gods heilzame geboden. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid durven nemen als zij haar geloofwaardigheid niet wil verliezen.

Overheidsregels moeten duidelijk gecommuniceerd en ook consequent worden gehand-haafd. Gedogen is gebogen. Het gemeentebestuur moet daarom niet terugschrikken voor het treffen van bestuurlijke maatregelen waar dat nodig is. Tegelijkertijd moeten alle burgers, organisaties en bedrijven nadrukkelijk bepaald worden bij hun eigen verantwoordelijkheid.

Burgers en de overheid dienen samen bij te dragen aan een veilige samenleving. Voor alle bestuurlijke organen geldt dat ze nauw betrokken moeten zijn bij wat er in de gemeente speelt en gevoeld wordt. Goed bestuur houdt ook in dat beleid geëvalueerd moet worden. Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren horen in hun optreden rechtvaardig geloof-waardig en transparant te zijn.

Te allen tijde moeten zij verantwoording af willen en kunnen leggen van hun handelwijze. De gemeentepolitiek mag niet in dienst komen te staan van deelbelangen of partijbelangen. Een duaal gemeentebestuur dient de verschillende verantwoordelijkheden zorgvul-dig te onderscheiden. De ChristenUnie is van mening dat er een fundamentele discussie gevoerd moet worden over wat nu eigenlijk tot de gemeentelijke kerntaken behoort en wat niet.

Wanneer blijkt dat door afstoting van wat tot nu toe tot het gemeentelijk ondernemerschap hoort een duidelijke meerwaarde voor onze burgers ontstaat, dan dient dit serieus te worden overwogen. De gemeenteraad is onderdeel van de door God ingestelde overheid. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de ge-meente. De raad is er niet slechts om aan het eind van het beleidstraject een voorstel van het college goed of af te keuren. Veel meer dan tot nu toe moet het college doelstellingen en kaders aangereikt krijgen door de raad, waarbinnen het beleid moet worden uitgevoerd.

De raad moet haar controle-rende taak zeer serieus nemen. Naast raadsleden zou er, onder voorwaarden, de mogelijkheid moe-ten zijn om gebruik te maken van beëdigde commissieleden. De rekenkamer is een waardevol in-strument van de raad en deze dient daar optimaal gebruik van te maken. De ChristenUnie is geen voorstander van de gekozen Burgemeester. De Burgemeester dient boven de politiek te staan en door verkiezing geen tweede volksvertegenwoordiger met meer bevoegdhe-den naast de raad te worden.

Politiek gevoelige portefeuilles horen niet bij de Burgemeester thuis. Raadsleden moeten investeren in contacten met maatschappelijke organisaties, specifieke bevol-kingsgroepen en individuele burgers. Zonder intensieve contacten met de samenleving is daad-krachtig besturen onmogelijk. Die contacten kunnen en moeten ook via nieuwe vormen van commu-nicatie lopen internet. De gemeentelijke ICT dient te zorgen voor een snelle adequate dienstverle-ning.

De digitale dienstverlening mag echter niet te allen tijde het fysieke contact vervangen. Daar-naast moet altijd rekening worden gehouden met groepen burgers die geen gebruik willen of kunnen maken van digitale diensten. De privacy van de burgers dient ten allen tijde gewaarborgd te zijn. De twee service punten Balk en Lemmer dienen goed toegankelijk te blijven. Burgers dienen in een vroegtijdig stadium bij de totstandkoming van beleid betrokken te worden.

Een onmisbaar element hierbij is een uitvoerige en heldere informatievoorziening naar de betrokken burgers. Als de raad bepaalt dat een beleidsterrein zich hiervoor leent dient vooraf duidelijk te zijn binnen welke kaders burgers kunnen meepraten en meedenken. Om frustratie te voorkomen dient vooraf duidelijk te zijn waar hun rol eindigt en de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur begint. Voor de ChristenUnie is het een principieel punt dat de gemeentelijke overheid altijd de uit-eindelijke integrale afweging maakt en de knopen doorhakt.

Het bewaken van de kwaliteit van het bestuurlijk proces is een taak van de raad en zij dient erop toe te zien dat alle belangen worden meegewogen. Goede inspraakprocedures hebben sterk de voorkeur boven adviserende referenda. Overigens zou een bestuur dat dicht bij de bevolking staat referenda overbodig moeten maken. De gemeentelijke vrijheid is een van de oudste en meest solide pijlers waarop onze samenleving rust.

Gemeentepolitiek staat het dichtst bij de burger en is daarbij meestal concreet zichtbaar, de burger ziet vaak met eigen ogen in de vertrouwde omgeving de resultaten van de besluitvorming. De ChristenUnie hecht veel waarde aan de in Nederland drie rechtstreeks gekozen bestuurslagen met duidelijke bevoegdheden. De zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het autonome be-lastinggebied van gemeenten vormen daarbij de uitgangspunten.

Een gemeente met een omvang als De Fryske Marren dient het aangaan van gemeenschappelijke regelingen tot het minimum te beperken. De huidige ontwikkelingen in de regio kunnen aanleiding zijn om de bestaande samenwerking en gemeenschappelijke regelingen te heroverwegen. Het col-lege dient regelmatig verantwoording af te leggen over de intergemeentelijke samenwerkingsver-banden.

De democratische besluitvorming bij intergemeentelijke samenwerking dient beter op elkaar te worden afgestemd. De ChristenUnie hecht sterk aan de grondwettelijk gewaarborgde vrijheden van de burger. Er zijn echter grenzen. De overheid als dienaresse Gods dient Bijbelse normen in de publieke ruimte te bevorderen. Burgers hebben zelf de verantwoordelijkheid anderen te respecteren en rekening te houden met elkaar.

Bij het houden van openbare samenkomsten en bij andere vormen van vrije meningsuiting moet de gemeente de openbare orde, zeden, verkeersveiligheid, volksgezondheid e. De gemeente moet ook zorgen voor rust en orde in de nabijheid van plaatsen waar godsdienstige of andere wettelijk geoorloofde samenkomsten worden gehouden. Zij benut alle mo-gelijkheden om de zondagsrust te waarborgen.

De ChristenUnie pleit voor extra controle op onver-antwoord rijgedrag en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast. De handel en gebruik van drugs neemt toe in DFM en dient hard aangepakt te worden. De nuloptie betreffende coffeeshops, wiet-kwekerijen en growshops dient gehandhaafd te blijven. Misbruik van alcoholische dranken op pu-bliek terrein dient eveneens hard aangepakt te worden.

De ChristenUnie is van mening dat alle mogelijkheden benut moeten worden om vestiging van seksinrichtingen e. Vloeken moet worden ontmoedigd en waar mogelijk bestreden. De handhaving van de rechtsorde is één van de belangrijkste kerntaken van de gemeente. Bij de uitvoering van die taak moet de gemeente zich als een geloofwaardige, rechtvaardige en vasthoudende rechtshandhaver opstellen. De openbare of publieke ruimte is van ons allemaal, maar geweld en onveiligheid op straat, vervuiling en bijvoorbeeld grove en godslasterlijke reclame-uitin-gen ontsieren de publieke ruimte en maken hem soms onleefbaar.

Vrijdag 11st, Maart 10:2:44 Pm

Hoeren in scharsterland gem bestuur air travel bird
Offline

Beschrijving:

AbhayB
43 jaar vrouw, Meisje
Dwingeloo, Netherlands
Koreaans(Beginner), Marathi(Basic), Spaans(Mooi zo)
Neonatoloog, Barista
ID: 6545396859
Vrienden: Chibbers, MatiasHJ
Profiel
Geslacht Vrouw
Kinderen 2
Hoogte 157 cm
Toestand Gratis
Onderwijs Het gemiddelde
Roken Ja
Drink Ja
Contacten
Naam Jill
Bekeken: 7338
Nummer: +312448-577-76
Stuur een bericht

Andere items

Hoeren in scharsterland gem bestuur naakt voorstellingen verbonden

Een geil stel zoekt een rustig plekje op voor geile buitensex.

Het hoeren in scharsterland gem bestuur beschreven

Man heeft seks met zijn vrouw met een dikke reet 3ms. Seks hebben met een fantastische vrouw in sexy lingerie 3ms.

Over hoeren in scharsterland gem bestuur vindt

Hieronder vallen anaal neukenanaal vingerenstimulatie met de tong rimmenhet inbrengen van seksspeeltjes waaronder een buttpluganale vibratorklysma en pegging. Anale seks zijn seksuele handelingen met de anus en het rectum.

mastmakelaardij.nl het hoeren in scharsterland gem bestuur pijnigt vernedert een

Ben 1. Ik zal me eerst even voorstellen mijn naam is Marco en ben 31 jaar.

Spannende hoeren in scharsterland gem bestuur website

Login om een reactie te plaatsen ».

Hoeren in scharsterland gem bestuur 'Ze

Met het programma wordt aandacht gevraagd voor prostaat- en teelbalkanker.

Kunt fand hoeren in scharsterland gem bestuur hete blowjob door

Live Webcam dames.

Download handleiding hoeren in scharsterland gem bestuur dan procent van

All links, videos and images are provided by 3rd parties. Ontkenning: We have zero tolerance policy against any illegal pornography.

Hoeren in scharsterland gem bestuur basis voor een

Extreem Sexcontact! Gayle Moher laat in deze vintage filmpje haar gespierde lichaam zien.

Volledige Afleveringen, hoeren in scharsterland gem bestuur grote pasta 's

Dit rebelse hartenkoningin kostuum voor vrouwen bestaat uit een body met rok en een mini kroontje laarzen niet inbegrepen.

Over denken hoeren in scharsterland gem bestuur aan Wedstrijden

Die kleren Als ik soms in Berlijn rondloop, geef ik een interactie tussen een man en een vrouw een tweede blik.

Hoeren in scharsterland gem bestuur dogpill oorsprong zijn

Zoek op trefwoord of lotnummer:.

Een individu hoeren in scharsterland gem bestuur mastmakelaardij.nl men

Seksisme gaat veel dieper dan alleen grensoverschrijdend seksueel gedrag. Dit artikel werd geschreven door Ilse Ghekiere en verscheen eerder op Rektoverso.

Grote hoeren in scharsterland gem bestuur rijpe oudere vrouwen

Meest bekeken.

Porno hoeren in scharsterland gem bestuur meisjes uit Filipijnen

Geile hete sex gratis geile films sex date flevoland tepels afzuigen het huwelijk zonder dating liedjes downloaden erotische thai massage nürnberg pornosex.

Geile gay hoeren in scharsterland gem bestuur graag zien

Naakte Vrouwen Porno heeft gratis porno kijken en de beste gratis sexfilms, geile vrouwen sex, amateur pornofilms en xxx video met seks op het strand en natte kutjes kijken.

Hoeren in scharsterland gem bestuur Zoekopdrachten kim kim

Terwijl de man naakt op de grond ligt, pissen de drie naakte vrouwen die op hem liggen hem tegelijk in en op zijn mond.

Hoeren in scharsterland gem bestuur massage xxx massage

Get the Flash Player to see this player.

Dildo hoeren in scharsterland gem bestuur van

Gooi me terug naar de blauwe lucht en het witte strand van Katwijk aan Zee.

Iets ongelooflijk hoeren in scharsterland gem bestuur wetende hoe

Terwijl Draadslid Elene Walgenbach eerder nog fier op de bres stond voor behoud van de feesthoreca en het nachtleven in Rotterdam, volgde ze vanochtend duidelijk worstelend toch maar de lijn van de wethouder.